Změna pravidel za jízdy? Britské soudy rozhodly přesně naopak než české

Změna pravidel za jízdy? Britské soudy rozhodly přesně naopak než české

Změna pravidel za jízdy? Britské soudy rozhodly přesně naopak než české

Když dva dělají totéž, není to totéž. Ukázalo se to i v kauze solárních elektráren a změny výkupních cen v Česku a ve Velké Británii. Britský soud totiž rozhodl, že stát nemůže znehodnocovat investice podnikatelů náhlou a neočekávanou změnou podmínek, například náhlým snížením stanovených výkupních cen elektřiny ze solárních zdrojů. Český soud však české podnikatele poslal v podobné kauze za mříže.

 

Tento britský rozsudek potvrdil i britský odvolací soud. Britské soudy jednoznačně ukázaly, že při aplikaci zákonů musí platit pravidlo chránící legitimní očekávání investora.

 

Britský přístup k soláru

Obdobně jako v ČR na přelomu let 2010 a 2011, anglický zákonodárce v roce 2011 náhle stanovil drastické snížení výkupních cen. Navíc zvolil pouze šestitýdenní oznamovací lhůtu před faktickým snížením. Soud v Británii rozhodl, že ačkoliv příslušný zásah do výkupních cen elektřiny nebyl bez dalšího nezákonný, v daném případě představoval neoprávněný zásah do vlastnictví provozovatelů solárních elektráren a stát svým zásahem do výkupních cen porušil jejich právo na pokojné užívání jejich majetku, kdy objem celkových investic provozovatelů učiněných v legitimním očekávání příznivých podmínek byl disproporční vůči rozsahu následného zásahu ze strany státu.

 

Česko podnikatelé nezajímají

Zatímco na britských ostrovech soudy chrání zájmy podnikatelského sektoru, který v dobré víře investoval v určitém odvětví, v Česku je situace opačná. Stát náhle oznámil snížení výkupních cen na polovinu a přinutil subjekty na trhu, aby kvůli tomu změnily nebo urychlily své investiční záměry. Snížení garantovaných cen se týkalo solárních zařízení uvedených do provozu od začátku roku 2011, majitelé solárních elektráren kvůli tomu museli získat licence do konce roku 2010, aby získali nárok na původně stanovené vyšší ceny.

Stát a justice ve snaze odvést pozornost od vlastních chyb zahájil hon na všechny účastníky tzv. solárního boomu, bohužel včetně těch nevinných.

 

Když se kácí les…

V rámci „honu na čarodějnice“ byli mimo jiné odsouzení bratři Zemkové za přípravu údajného podvodu při získání licencí pro fotovoltaické elektrárny v Chomutově. Rozsudek Krajského soudu v Brně obsahuje desítky vad. Odvolací Vrchní soud v Olomouci ale tato pochybení Krajského soudu neřešil. Stejně tak se s těmito pochybeními nevypořádal v rámci dovolání i Nejvyšší soud v Brně na začátku letošního března.

Na rozdíl od Velké Británie tuzemské soudy vůbec nezkoumaly změny podmínek „za jízdy“. Byly to přitom orgány státu, které jejich radikální a neočekávatelnou změnou uvedly majitele elektráren přibližně 7 týdnů před koncem roku 2010 do těžké situace. Snahu dosáhnout výkupních cen roku 2010 je třeba hodnotit jako jednání v krajní nouzi či po zásahu vyšší moci. Tento státem uměle vytvořený stav tísně bratři Zemkové nijak nezavinili. V řízení nebyla prokázána žádná škoda ani neoprávněné obohacení, které by souvisely s jednáním odsouzených. Odsouzení se ničeho nedopustili, přesto dostali vysoké nepodmíněné tresty.

 

Podivný postoj českého státu k energetice

Postoj politiků a soudů v k solární energetice v ČR je vůbec velmi podivný. Na západ od našich hranic se ustupuje od jádra i uhlí a tlačí se na alternativní elektrické zdroje. Naopak v Česku se solární byznys trestá tvrdými tresty. A to investiční náklady na výstavbu jedné megawatty z fotovoltackých elektráren klesly ze 100 milionů v roce 2010 na 15 milionů v roce 2019. Fotovoltaické elektrárny se stávají bezkonkurenčně nejlevnějším a nejbezpečnějším zdrojem výroby elektrické energie.

Samostatnou kapitolou je export elektřiny, více než 20 % elektřiny vyrobené v ČR se vyváží za směšně nízké ceny ve srovnání s tím, co platí tuzemské domácnosti.

 

 

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy