Jak se utahovala smyčka kolem obětí solární kauzy

Jak se utahovala smyčka kolem obětí solární kauzy

Jak se utahovala smyčka kolem obětí solární kauzy

Několik lidí bylo před dvěma lety odsouzeno k mnohaletým trestům odnětí svobody a nyní jsou za mřížemi v souvislosti s licencemi pro dvě chomutovské solární elektrárny. Mezi nimi i dva synové podnikatele Zdeňka Zemka. A to za údajnou přípravu podvodu. Fakta ale ukazují, že se tito dva muži stali spíše obětními beránky ve vykonstruovaném procesu. Smyčka kolem jejich krků se utahovala až podezřele rychle. Nejvyšší soud ČR v závěru minulého roku nečekaně rychle potvrdil odsuzující rozsudek Vrchního soudu v Olomouci.

 

A obětních beránků bylo víc. Vedle bratrů Zemkových byl odsouzen i revizní technik Vladimír Čimpera, Jaroslav Krym, Jan Hudeček, Karel Šupina, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková a bývalá ředitelka odboru licencí Enregetického regulačního úřadu Michaela Schneidrová.

 

Podvod? Ale jaký?

Celá vykonstruovaná kauza se týká údajného podvodného vylákání licencí na výrobu elektřiny z fotovoltaických elektráren Saša-Sun a Zdeněk-Sun v roce 2010. Podvod měl být spáchaný předkládáním nepravdivých dokladů v licenčním řízení. Podle obžaloby šlo o předávací protokol z konce listopadu, který deklaroval dokončenost a vlastnictví elektráren, ačkoliv elektrárny prý nebyly dokončeny ani z části a byly ve výstavbě. Dalšími důkazy údajného podvodu mají být podle obžaloby nepravdivé revizní zprávy.

 

Trestný čin ani nemohl být spáchán

Předávací protokol ale není dokladem, který by deklaroval v licenčním řízení dokončenost. Ta ani není nezbytným předpokladem pro udělení licence. Bratři Zemkovi ani nemohli naplnit skutkovou podstatu trestného činu podvodu, pokusu o něj, nebo přípravy k němu. Předávací protokol totiž podepsali jako interní doklad dávno předtím, než si ho Energetický regulační úřad (ERÚ) vyžádal. Klíčové přitom je, že předávací protokol není podkladem pro vydání licence a ERÚ se běžně nepředkládá. Bratři Zemkovi ho tedy ani nemohli podepisovat s cílem uvést ERÚ v omyl, protože v té době vůbec netušili, že si ho ERÚ později vyžádá.

 

Paradoxně v tomto případě nebyl předávací protokol dokonce ani dokladem prokazujícím vlastnictví FVE (což bylo důvodem, proč si ho ERÚ vyžádal), protože vlastnictví obou elektráren dokládaly smlouvy o dílo. Předávací protokol není dokladem, který by mohl prokazovat přechod vlastnického práva, pokud není ve smlouvě o dílo s předáním díla spojen zároveň účinek přechodu vlastnického práva. Bratři Zemkové kvůli nepotřebnosti předávacího protokolu v rámci licenčního řízení nemohli ani předpokládat, že by protokol mohl uvést ERÚ jakýmkoliv způsobem v omyl. Sám regulátor navíc tento předávací protokol jako doplňující doklad k prokázání vlastnického práva k oběma FVE nikdy nezpochybnil, a to ani při obnově řízení o udělení licencí na výrobu elektřiny.

 

Elektrárny splňovaly podmínky pro udělení licence

Revizní zprávy z 5. a 6. prosince 2010 vypracované revizním technikem Vladimírem Čimperou nejsou revizními zprávami na celou FVE, ale pouze na nízkonapěťové kabelové obvody. Souvisí tedy pouze s dokončením části elektroinstalace, a nikoliv s celkovou stavební dokončeností elektráren.

 

Ani revizní zpráva jako doklad prokazující splnění požadavků zajištění bezpečnosti práce nemusela být v řízení o udělení licence vůbec předkládána, protože elektrárna je bez obsluhy.

 

Kontroloři nebyli kvalifikovaní, doklady podmínky splňovaly

Elektrárnu kontrolovali zaměstnanci ERÚ, kteří nebyli vzhledem ke svému vzdělání a odborné způsobilosti schopni kvalifikovaně rozhodnout o relevanci revizních zpráv či o technickém stavu a provozuschopnosti elektráren. Přesto konstatovali, že revizní zprávy údajně neodpovídají skutečnosti. Nikdy už ale neřekli, v čem konkrétně neodpovídají skutečnosti. Nikdo z odsouzených to dodnes neví. Naopak jinými doklady je dostatečně a prokazatelně doložené, že elektrárny Saša-Sun a Zdeněk-Sun před 31. prosincem 2010 splňovaly všechny podmínky potřebné pro udělení licence.

 

Elektrárna nemusela být dokončená, aby dostala licenci

Celá kauza se točí kolem toho, zda byly elektrárny včas stavebně dokončené. Energetický zákon ani vyhláška ERÚ přitom nikde neuvádí, že nezbytným předpokladem pro udělení licence je celková stavební dokončenost energetického zařízení. Když získala licenci na výroby elektřiny Jaderná elektrárna Temelín, zdaleka nebyla dokončená, drobné nedostatky se odstraňovaly ještě několik let poté.

Za zmínku stojí, že stoprocentní stavební dokončenost nemá vůbec vliv na vypracování výchozích revizních zpráv či získání povolení ke zkušebnímu provozu od stavebního úřadu, což jsou naopak doklady nezbytné pro udělení licence. Že na stoprocentní stavební dokončenosti nezávisí vypracování revizních zpráv, vyplývá také z více než dvou desítek znaleckých posudků.

 

To nejlepší na konec

Můžeme vést odborné debaty o tom, jestli elektrárna musí nebo nemusí být stoprocentně dokončená před udělením licence. Faktem ale je, že zrovna elektrárny Saša-Sun a Zdeněk-Sun získaly licence až ve chvíli, kdy skutečně stoprocentně dokončené byly.  K podvodu tedy dojít vůbec ani nemohlo. Proto také nebyl nikdo ani obžalován z podvodu. Bratři Zemkové byli obžalování z údajného pokusu o podvod, odvolací soud pak obžalobu překvalifikoval z pokusu o podvod na údajnou přípravu k podvodu.

I přes vyvrácení všech důkazů o údajné přípravě podvodu byli bratři Zemkové a několik dalších lidí rozsudky soudů několika instancí odsouzeni k velmi tvrdým trestům odnětí svobody. K tvrdším, než kdyby někoho zabili.

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy