Alexander a Zdeněk Zemkovi – chyby soudů v solární kauze

Alexander a Zdeněk Zemkovi – chyby soudů v solární kauze

Alexander a Zdeněk Zemkovi – chyby soudů v solární kauze

Chyby soudů v této solární kauze

Rozsudek Krajského soudu v Brně v kauze údajného podvodu při získání licencí pro fotovoltaické elektrárny bratří Zemků obsahuje desítky vad. Odvolací Vrchní soud v Olomouci tato pochybení Krajského soudu neřešil, jeho rozhodnutí obsahuje rovněž řadu chyb. Stejně tak s chybami rozhodoval v rámci dovolání i Nejvyšší soud v Brně na začátku letošního března. Přinášíme soubor těch nejvíc do očí bijících chyb v soudním rozhodování.

 

  1. Došlo ke špatnému posouzení vzniku škody, nevznikla škoda ani obohacení.

výpočet domnělé škody na 20 let dopředu provedený soudem je naprosto nesmyslný.

 

  1. Nelze trestat stejně za různé stupně nedokončenosti FVE jako když není dokončeno vůbec nic.

při stanovení výše škody je třeba zohlednit pouze nedokončenou část FVE, nikoliv tu, která již byla schopna výkonu. Maximální možná výše neoprávněného obohacení a škody tak představuje částku u FVE Saša Sun částku 58.000 Kč, a v případě FVE Zdeněk Sun částku 38.000 Kč z investice více než miliardu Kč.

 

  1. Soudy nezkoumaly změny podmínek „za jízdy“

byly to orgány státu, které radikální a neočekávatelnou změnou podmínek uvedly majitele elektráren přibližně 7 týdnů před koncem roku 2010 do těžké situace.

Snahu dosáhnout výkupních cen roku 2010 je třeba hodnotit jako jednání v krajní nouzi či po zásahu vyšší moci. Tento státem uměle vytvořený stav tísně bratři Zemkové nijak nezavinili.

  1. Nebyla respektována zásada subsidiarity trestní represe a okolnosti vylučující protiprávnost

trestní právo je ultima ratio – tedy krajní prostředek. Konstrukce odpovědnosti odsouzených se jeví jako kriminalizace správního řízení

Soudy nevzaly v potaz, že jednání odsouzených spočívalo pouze v podpisu jediného dokumentu, kdy pravdivost jeho obsahu s ohledem na svoji vytíženost a plné spolehnutí se na podřízené nekontrolovali. Odsouzení předávací protokol nesepisovali a ani jej nepředkládali ERÚ. Škodlivost jejich jednání je natolik nízká, že by neměli být trestáni ani za přípravu trestného činu.

 

  1. Došlo k porušení práva na zákonného soudce

při přidělování trestních nápadů nebyl dodržen tzv. rotační způsob stanovený v rozvrhu práce Krajského soudu v Brně

 

  1. Nepřípustné hodnocení znaleckých posudků předložených obhajobou – ignorace odborných posouzení

problematika provádění revizí na FVE, posouzení bezpečnosti a stavu dokončenosti FVE je obornou technickou otázkou. Podle znaleckých posudků energetická zařízení Saša – Sun a Zdeněk – Sun byla dokončena a byla provozuschopná a bezpečná (21 znaleckých posudků) Soudy nesprávně posoudily účel předávacího protokolu a jeho funkci v licenčním řízení. Nesprávně vyhodnotily revizní zprávu na FVE a otázku proveditelnosti revize, včetně otázky dokončenosti FVE jako celku, která není podmínkou provedení revize.

 

  1. Absence subjektivní stránky trestného činu

bratři Zemkové podepsali předávací protokoly s přesvědčením, že elektrárny jsou hotové a     dokončené bez podstatných vad a nedodělků jako interní doklad společnosti. Z formálního postavení bratrů Zemkových jako jednatelů firem přitom nelze dovozovat jejich úmysl, protože se spoléhali na odborníky a podřízené.

Odsouzení tedy neznali podrobně stav fotovoltaických elektráren, neměli proto ani odpovídající vzdělání. Bratři Zemkovi nepodepsali předávací protokoly s úmyslem uvedení ERÚ v omyl a protokoly měly soukromoprávní charakter.

 

  1. Absence objektivní stránky trestného činu

regulační úřad nemohl být jednáním odsouzených uveden v omyl, protože dokončenost FVE sám ověřoval ještě před podpisem předávacích protokolů. Protokoly zase nebyly způsobilé uvést ERÚ v omyl, jelikož jejich základní úlohou bylo doložení vlastnictví FVE. ERÚ byl navíc povinen zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, byly interním dokladem

 

9.Soud nepřihlédl k důkazům obhajoby, hodnotil jen důkazy v neprospěch bratrů Zemků

rozsudky vykazují extrémní nesoulad skutkových zjištění s provedenými důkazy a neprovedení stěžejních důkazů. Soudy nesprávným způsobem vyhodnotily provedené důkazy, a to vždy v neprospěch odsouzených, důkazy ve prospěch odsouzených soudy ignorovaly.

 

  1. Nerespektování a neznalost soudů právní úpravy

zákonodárce si při schvalování zákona č. 330/2010 Sb., který umožnil radikální snížení garantované výkupní ceny elektřiny z FVE, byl vědom ústavní problematičnosti, kdy nová právní úprava dopadá na investory, kteří investovali své prostředky v dobré víře v platnost předchozí právní úpravu. Proto schválil přechodné ustanovení týkající se roku 2011 v čl. II bodu 2 (účinnost 1. 1. 2011): Připojí-li výrobce elektřiny ze zdroje nepřipojeného do přenosové nebo distribuční soustavy uvedeného do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona takový zdroj do přenosové nebo distribuční soustavy do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, právo na podporu podle dosavadních předpisů zůstává zachováno. Pro účely stanovení podpory se takový zdroj považuje za zdroj uvedený do provozu dnem, kdy došlo k jeho připojení k přenosové nebo k distribuční soustavě.

 

Z tohoto přechodného ustanovení plyne, že FVE, které jsou v provozu, byť nejsou připojené a budou připojené v roce 2011, mají nárok na podporu podle dosavadních předpisů, tedy předpisů platných v roce 2010. Zákonodárce tak chtěl odstranit pro tyto FVE nepřiměřeně tvrdé důsledky novely zákonné úpravy.

Na dotčené FVE uvedené ustanovení dopadá, pokud by soud přistoupil na názor, že licence nebyla vydána oprávněně. Přitom FVE měla k 31. 12. 2010 příslušné rozhodnutí stavebního úřadu o užívání stavby, tedy byla uvedena do provozu. Toto rozhodnutí nebylo nikdy ve správním ani trestním řízení zrušeno či zpochybněno.

Soud musí znát platné právo a aplikovat jej z úřední povinnost i bez návrhu.

 

 

          Závěr

 

Co je tedy společenský zájem? Likvidace FVE?

Likvidace FVE je základním zájmem energetické mafie. Je smutné, že orgány činné v trestním řízení jim jdou na ruku, a zdá se jako by se po 30 lech demokracie v České republice vracela 50 léta.

Přitom FVE jsou zcela ekologické, na rozdíl od jiných zdrojů. Hnědouhelná elektrárna Počerady vypustila v roce 2018 do atmosféry nejvíce oxidu uhličitého z českých zdrojů, přes 5,5 milionu tun. Na druhém místě skončila další elektrárna společnosti Tušimice II s více než 4,4 milionu tun CO2, třetím největším znečišťovatelem byla elektrárna Chvaletice.

 

 

 

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy