Dvojí nebo trojí metr, aneb jednatelé třikrát jinak /POKRAČOVÁNÍ/

Dvojí nebo trojí metr, aneb jednatelé třikrát jinak /POKRAČOVÁNÍ/

Dvojí nebo trojí metr, aneb jednatelé třikrát jinak /POKRAČOVÁNÍ/

/Toto je pokračování prvního článku: https://www.spspravedlnost.cz/2019/08/18/dvoji-metr-nebo-troji-metr /

Problémem české spravedlnosti je občas trojí metr. Za velmi podobnou činnost statutárního zástupce, ve funkci jednatele, jednou brněnský soud jednomu jednateli uložil velmi tvrdý mnohaletý nepodmíněný trest, druhého jednatele brněnský soud zcela zprostil a třetího jednatele již vyvinil žalobce přímo v obžalobě.

Ve všech případech se jedná se o statutární zástupce – jednatele společností s ručením omezeným. Všechny tři společnosti si nechaly od odborných a renomovaných dodavatelů postavit „na klíč“ fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Všichni tři jednatelé podepsali žádosti o vydání licence na FVE, které jim připravili jejich podřízení pro Energetický regulační úřad (ERÚ). Základy všech tří kauz, ve kterých byli obžalováni, kromě jednatelů, další lidé, byly postaveny na tzv. nepravdivých revizních zprávách.

Je nutno si předeslat několik základních faktů: Předávací protokol, kterým se údajně mělo prokazovat vlastnictví a dokončenost, energetický zákon ani licenční vyhláška nezná a tedy ani ERÚ ho nemůže znát, protože musí postupovat přesně dle energetického zákona, resp. dle prováděcí licenční vyhlášky. Doklady, kterými se ověřuje vlastnictví, taxativně stanovila licenční vyhláška a předávací protokol v ní nikde není uveden. Požadavek dokončenosti stavby energetického zařízení je pro udělení licence vysloveně irelevantní, protože sama licenční vyhláška totiž výslovně předpokládala, v souladu s energetickým zákonem, že licenci ERÚ uděluje stavbám dokončeným i nedokončeným, které ale vždy musí být schopné bezpečného provozu.

První jednatel byl obžalován a souzen za podepsání předávacího protokolu na již fungující FVE, a to v době, kdy tato FVE měla pravomocné povolení k užívání, formou zkušebního provozu, vydané stavebním úřadem. Jednatel se nikdy stavbami FVE nezabýval, protože nebyl odborníkem v oboru a měl zcela jiné zájmy a aktivity. Předávací protokol byl na ERÚ předán jinou osobou bez vědomí jednatele. Rovněž se vznikem a předáním nepravdivé revizní zprávy na ERÚ neměl jednatel nic společného. Za vytvoření a předání nepravdivé revizní zprávy byl souzen jiný obžalovaný. Jednatel byl obžalován a souzen jako statutární zástupce, protože jako statutární zástupce musel odpovídat za správnost a za pravdivost jednotlivých dokladů předávaných na ERÚ a protože „u jednatele nelze uvažovat o nějakém zbavení trestní odpovědnosti.

Druhý jednatel byl obžalován a souzen za podpis nájemní smlouvy, kterým prokázal právo užívání 100% FVE dle požadavku energetického zákona a licenční vyhlášky, přestože  FVE byla postavena a provozuschopná cca z 30%. Na 100% FVE byla vyhotovena revizní zpráva, za jejíž vyhotovení (za předání na ERÚ nebyl nikdo obžalován) byl souzen jiný obžalovaný. Na hotovou část stavby FVE, která splňovala všechny podmínky stavebního zákona, vydal stavební úřad řádné povolení k předčasnému užívání. Jednatel, který byl odborníkem a touto FVE se detailně zabýval od počátku, podepsal žádost o změnu licence na celou FVE, tzn. i na většinu stavby FVE, která byla dostavěna až za několik měsíců po udělení licence a k tomu dodal na ERÚ i nepravdivou revizní zprávu a nájemní smlouvu, aby naplnil požadavky energetického zákona, resp. licenční vyhlášky.

Třetí jednatel, který je uznávaným odborníkem na FVE, byl již žalobcem v obžalobě vyviněn, protože „jeho působení ve funkci jednatele se vztahovalo pouze k řízení společnosti“ a jako statutární zástupce pouze podepisoval, ale neodpovídal ani za správnost a ani za pravdivost jednotlivých dokladů k FVE, které předával na ERÚ. Jednatel proto nebyl obžalován za podpis žádosti o licenci, ani za předání nepravdivé revizní zprávy na ERÚ. Za její vyhotovení a předání na ERÚ byly obžalovány jiné osoby.

Pokud za činnost statutárního zástupce ve funkci jednatele v prvním případě brněnský soud uložil jednateli velmi tvrdý mnohaletý nepodmíněný trest, ve druhém případě brněnský soud zprostil jednatele obžaloby a ve třetím případě již sám státní zástupce předem vyvinil jednatele, mohlo by to vzbuzovat pochybnosti o rovném přístupu.

Autor si proto dovoluje ponechat na čtenáři, aby si sám zkusil dovodit, který ze tří jednatelů je „pouze“ Čech, který je Čech, zaměstnaný jako ředitel u jednoho z nejmocnějších koncernů a který je cizím státním příslušníkem vlastnícím velikou zahraniční firmu v oboru….

V dalším pokračování „Dvojí nebo trojí metr“ uvidíme případ, kdy žalobce v obžalobě detailně popsal a dokladoval kdo, jak a v čem porušil zákon. Bude zajímavé sledovat, kdo byl žalobcem v tomto případě obžalován, kdo soudem odsouzen a kdo …

 

Ivan Noveský Institut pro energetiku

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy