Ivan Noveský: Bajka o hloupých úřadech a chytrých soudech

Ivan Noveský: Bajka o hloupých úřadech a chytrých soudech

Ivan Noveský: Bajka o hloupých úřadech a chytrých soudech

Vyjádření jednoho z největších odborníků v České republice na obnovitelné zdroje Ing. Ivana Noveského , ředitele Institutu pro energetiku.

Občan uvěřil prohlášením českých politiků o jejich zájmu na tom, aby Česká republika splnila stanovená procenta solárních elektráren v roce 2010. Když to stanovil Brusel, podporuje česká vláda a jsou tam výhodné podmínky, proč ne? Občan si u banky půjčil peníze, nechal si vyhotovit projekt a najal odborníky na výstavbu a nechal odbornou firmou postavit solární elektrárnu.

Odborníci ze Stavebního úřadu, Hasičského záchranného sboru, Hygienické služby, Ochrany životního prostředí a dalších úřadů, za přítomnosti občanem najatých odborníků v roce 2010 kompletně zkontrolovali postavenou elektrárnu dle stavebního zákona a povolili v ní bezpečně vyrábět elektřinu. Po nich přišli odborníci z Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a za účasti občanem najatých odborníků, zkontrolovali elektrárnu dle energetického zákona a udělili jí v roce 2010 licenci.

Nakonec připojení elektrárny dle energetického zákona schválil energetický dispečink zákonem stanovené distribuční společnosti (dříve rozvodných energetických závodů, známých jako REZ). Po schválení dispečinkem přišli specialisté a montéři REZ, na místě samém pečlivě zkontrolovali, za účasti občanem najatých odborníků, bezpečnost elektrárny a osadili elektroměr. Pak provedli první paralelní připojení (PPP) elektrárny ke své síti a elektrárna začala v roce 2010 dodávat elektřinu do sítě REZ.

Občan začal fakturovat za vyrobenou a dodanou elektřinu a splácet bance úvěr za solární elektrárnu. To vše se stalo v roce 2010. V roce 2011 stát občanovi zkomplikoval splácení, když zákonem navýšil daň speciálně pro solární elektrárny uvedené do provozu v roce 2010, a to o dalších 26 % tzv. solární daně.

Skutečnost, že v průběhu let, na základě udání, ERÚ detailně prověřil svůj licenční postup z roku 2010, vč. průběhu několikaletého následného bezpečného provozu a konstatoval, že vše je v absolutním pořádku, občanovi potvrdila, že státu a jeho úředníkům, stejně jako odborníkům z REZ, se opravdu dá věřit.

Náhle, v roce 2016, po šesti letech bezpečné výroby elektřiny, státní zástupce zjistil, že v roce 2010 elektrárna nebyla ani bezpečná a ani provozuschopná, doslova „není dokončená ani zčásti a je ve výstavbě“. A právě na základě přesvědčení státního zástupce již v roce 2018, tedy po osmi letech bezpečné výroby elektřiny, na základě vybraných dokladů, moudré soudy nabyly přesvědčení, že všechny státní úřady, které přímo na místě v roce 2010 zkontrolovaly elektrárnu a pravomocně rozhodly o její bezpečnosti a povolily občanovi v roce 2010 v elektrárně výrobu elektřiny a její prodej, občana podvedly a vydaly nepravdivá rozhodnutí.

Navíc moudré soudy nabyly přesvědčení, že odborníci – specialisté REZ, podvedli občana tím, že zcela nezodpovědně a trestuhodně nebezpečně připojili v roce 2010 jeho elektrárnu k distribuční soustavě REZ, čímž mimo jiné ohrozili veřejně prospěšné zařízení distribuční sítě REZ.

Skutečnost, že občanova elektrárna od roku 2010, kdy ji státní úřady schválily a pracovníci REZ připojili, tj. již více než 10 let bezpečně vyrábí a dodává elektřinu, může být způsobena snad pouze tím, že i sama elektrárna chtěla velmi rafinovaně podvést občana, zamaskovat trestuhodné jednání státních úřadů i pracovníků REZ a proto, navzdory tvrzení a přesvědčení soudů, se elektrárna stále chová jako zcela bezpečná a provozuschopná od roku 2010 až dodnes.

Moudré soudy se, na rozdíl od státních úřadů a REZ, raději na elektrárnu ani nepodívaly, aby jejich přesvědčení nebylo ničím narušeno. Proto si mohly soudy, v roce 2018 i později, udržet nabyté přesvědčení, že elektrárna nebyla bezpečná a provozuschopná v roce 2010, ale až v roce 2011. Tím také soudy zjistily, že státní úřady evidentně lhaly a podváděly občana, když v roce 2010 po prohlídkách elektrárny tyto všechny úřady odborníkům, najatým občanem, vydaly, a navíc dodnes ponechaly v platnosti rozhodnutí o bezpečném a provozuschopném stavu elektrárny.

Moudré soudy rovněž nabyly dojmu, že přestože občanova elektrárna (v rozporu s jejich přesvědčením) nepřetržitě od roku 2010 dodnes bezpečně funguje, nemohla být v roce 2010 bezpečná a pracovníci REZ evidentně odborníkům najatým občanem lhali a podváděli. Navíc dle nové judikatury, která odmítá institut promlčení, trestná činnost pracovníků REZ, kteří tuto elektrárnu v roce 2010 schválili a připojili, trvá stále, protože elektrárnu nechávají připojenou k distribuční soustavě dodnes.

A kdyby nebylo moudrosti soudů, které ani nepotřebují důkazy, aby odhalily nepravosti státních úřadů a jejich rozhodnutí a ochránily distribuční soustavu REZ před nebezpečnou elektrárnou, mohla by tato elektrárna bezpečně vyrábět elektřinu ještě dalších 20 až 30 let, tedy až do doby, kdy skončí životnost fotovoltaických panelů osazených v roce 2010.

Někdo ale musí být potrestán, protože soudy dospěly k názoru, že v roce 2010 elektrárna sice byla připojená a zprovozněná, ale nemohla fungovat, protože nebyla „dokončená ani zčásti a je ve výstavbě“. Moudré soudy zřejmě proto dospěly k jasnému názoru, že elektrárna nemohla fungovat v roce 2010, ale mohla začít fungovat až v roce 2011. A tedy, že státní úřady i REZ občana podvedli a on zcela zbytečně platí mnoho milionů solární daně státu.

Soudy zjistily, že státní úřady i REZ občana evidentně podvedly, proto někdo musí být exemplárně potrestán. Státní úřady nelze „zavřít“, a to ani dle nového zákona o trestání organizací, stejně jako nelze „zavřít“ distributora REZ, protože to by mohla zůstat velká část České republiky bez elektrického proudu. Soudy proto musely najít jiné řešení. Protože státní úřady mají dle presumpce správnosti úředního rozhodnutí vždy pravdu, a protože distribuční společnost REZ je odborník na slovo vzatý, stačilo pouze otočit verdikt a z podvedeného občana se stal geniální podvodník, který, jako nezúčastněný laik, dokázal podvést všechny specializované odborné státní úřady a všechny odborníky. A v duchu krále Šalamouna proto moudré soudy zvolily geniální řešení:

Nelze zavřít všechny. Nejlépe bude zavřít jednoho a nejlépe toho podvedeného, protože on není úřad. Zavřeme proto na mnoho let občana do vězení, protože se provinil trestuhodnou důvěřivostí vůči státu, státním úřadům, specialistům REZ i odborníkům, které si najal a platil. Občan se neměl nechat podvést, a hlavně neměl naivně věřit státu. A protože občan projevil tuto vskutku trestuhodnou a nezodpovědnou důvěru ve stát, státní úředníky, odborníky a v spravedlnost, je potřeba mu zabavit navíc i jeho majetek. Ostatně díky své naivitě a důvěře ve stát, by o něj časem stejně přišel. Navíc mu stát zlikviduje elektrárnu, protože stát ji potřeboval pouze v roce 2010, aby splnil závazek vůči Bruselu. V roce 2021 je státu elektrárna již nanic. Dokonce státu ani nevadí, že tím, že občanovi zničí elektrárnu, přijde stát o mnoho milionů Kč solární daně. Kdyby občan, jako amatér, byl více obezřetný, a kdyby se již v roce 2010 zeptal soudů, jak budou nahlížet na rozhodnutí státních úřadů a na rozhodnutí odborníků REZ v roce 2020 a dále, mohl zůstat na svobodě a mohl mu zůstat i jeho majetek, stát by navíc od občana získal mnoho milionů solární daně.

Poučení:
Občane, neriskuj a nevěř státním úřadům a odborníkům, protože moudré soudy jim nevěří. Občane, neriskuj a nevěř odborníkům, kteří věří zákonům, včetně fyzikálních, protože moudré soudy jim nevěří. Pokud chceš mít příštích 10 let klidné spaní, neptej se zbytečných úřadů a odborníků, ale zeptej se soudů, jak budou vykládat zákony za 10 let a zda Tvá činnost dle zákonů nebude za 10 let zločinem… Jo, sicher ist sicher…

zdroj: parlamentní listy

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy